Algemene voorwaarden salon

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen
de schoonheidssalon en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden
van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Inspanningen schoonheidssalon

De schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op
dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidssalon zal zoveel als
redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de
wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24
uur voorafgaande aan de afspraak aan de schoonheidssalon melden. Nadat u uw
herinnering ‘s e-mail heeft ontvangen, kunt u niet meer kosteloos annuleren. Indien
de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de schoonheidssalon 50%
van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon
komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch
het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later
dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de schoonheidssalon de
afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

 

Betaling

De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten
zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in
advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De
cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en
eventuele producten te voldoen per pin of contant.

 

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle
gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor
het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidssalon neemt de
persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. De
schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de
richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt
als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard
van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke
bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de
vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Aansprakelijkheid

De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt
verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke
aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van
persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Bij het
optreden van een reactie na een behandeling in onze schoonheidssalon, heeft de
schoonheidssalon geen verplichten tot teruggeven van uw gelden.

 

Garantie

De schoonheidssalon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling
en de producten. Deze garantie vervalt indien:- De cliënt andere producten dan de
door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft
opgevolgd.
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
Beschadiging & diefstal
De schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen
indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon
meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo
spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld
worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon en de behandelende
schoonheidsspecialiste. De schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen
adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de
behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de
cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
Indien de schoonheidssalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan
de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen
aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk
gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot
de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

Recht

Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliënt is het Nederlands
recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze
algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van
toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten
tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.

Chat openen
Welkom in onze webshop, kan ik je ergens mee helpen?